بازگشت

شرح حال نمايندگان خاص


نايبان خاص را «نواب خاص» و «نواب اربعه» (نايبان چهارگانه) مي گويند. که همه از علما و زُهّاد و بزرگان شيعه بودند.