بازگشت

انگيزه هاي انحراف آفرينان


با تعمق در موضوع براي انحراف آفرينان، جز انگيزه هاي ذيل را نمي توان يافت:

1) حرض در تعمين منافع نامشروع شخصي.

2) طمع به اموال و امکاناتي که انبوه دوستاران امام عصر (عج) به آنها داده بودند تا توسط آنان به حضرت برسد.

3) دوستي رياست و عشق به شهرت و قدرت، تا از وراي آنها به جامعه، فرماندهي و رياست کنند.

4) پيروي از هواي نفس که انسان را از حق و فضيلت باز مي دارد.