بازگشت

القاب و کنيه ها


حضرت مهدي (عج) القاب و نامهاي متعدّدي دارد که به مناسبتهاي مختلف، بدان نامها خوانده شده و اين از شئون شخصيتهاي بزرگ است که بخاطر ابعاد گوناگون شخصيّتشان، نامشان نيز متعدد مي گردد.

القاب آن حضرت:

مهدي، قائم، منتظر، صاحب الامر، خلف الصالح و حجّت است و کنيه آن حضرت ابوالقاسم مي باشد.