بازگشت

حوادث طبيعي


کسوف و خسوف

يکي ديگر از نشانه هاي ظهور امام مهدي ـ ارواحنا فداه ـ رخداد دو پديده نابهنگام و غير عادي کسوف و خسوف است. هميشه کسوف در اوائل ماه و خسوف در اواخر ماه رخ مي دهد.

و ليکن قبل از ظهور آنحضرت ماه در 25 و خورشيد در 15 ماه رمضان مي گيرد. که به فرموده امام باقر (ع) از آن هنگام حساب منجمين نيز به هم مي خورد.

تهاجم ملخها

پيش از ظهور مهدي (ع)... حمله ملخها به موقع و بي موقع که چون خون قرمزند، اتفاق مي افتد.

طاعون

پيش از ظهور شيوع مرگ سفيد (طاعون) خواهد بود.

زلزله

در حديثي آمده است که سال ظهور سال پيدايش زلزله ها و سرماي شديد است و در روايتي ديگر زلزله اي بزرگ در شام ذکر شده است.

سيلاب رود فرات

يکي از نزديکترين نشانه هاي ظهور، جاري شدن سيلاب فرات در شهر کوفه است.