بازگشت

وقوع جنگ هاي بزرگ


انبوهي از احاديث با صراحت از نابودي مردم در اثر گرسنگي و قحطي و بيماري و قتل و کشتار خبر مي دهند. از امير المؤمنين (ع) است که: قبل از ظهور مهدي مرگ سرخ (جنگ و خونريزي) و... خواهد بود.