بازگشت

خروج يماني [از علامتهاي حتمي ظهور]


اين حرکت، هدايت بخش ترين حرکت پيش از ظهور است.