بازگشت

خروج حسني (با پرچم سياه)


يکي ديگر از نشانه هاي ظهور امام عصر (عج) قيام فردي به نام حسني است. او جوانمردي از بني هاشم و پيرو اهل بيت (ع) است.

سپاه حسني (از خراسان) و يمني (از يمن) سپاه سفياني را در عراق نابود مي کنند و امور را به امام زمان (عج) تسليم مي کنند. در روايت به مؤمنين توصيه شده که به سپاه حسني بپيوندند.