بازگشت

شکست سفياني


پس از آنکه سفياني مي فهمد که حضرت مهدي قيام نموده است، خود را آماده رويارويي با آن حضرت مي کند. خداوند پس از نبردي خونبار ميان دو سپاه عدل و ظلم، حجّت خدا و ياران او را پيروزي کامل مي بخشد و سپاه سفياني نابود مي شود.