بازگشت

سفياني و نداي آسماني


طبق فرمايش حضرت علي (ع) وقتي سفياني به شام برمي گردد به همراه سپاه خود به عيش و نوش و جنايات بي رحمانه و اعمال منافي عفت مشغول مي شوند.

فرشتگان پريشان حال مي شوند و خداوند فرمان ظهور قائم آل محمّد را صادر مي کند. خبر ظهور او در سراسر گيتي پخش مي گردد.