بازگشت

شخصيت سفياني (تفکرات، رفتار)


ابعاد شخصيت وي از روايات چنين استفاده مي شود:

او مردي سفاک و خون آشام است که انسانها را مانند پشه به آساني مي کشد، هر حرامي را حلال نموده و به هر جنايتي دست مي زند. اگر چه تظاهر به اسلام مي کند ليکن صليبي از طلا بر گردن آويخته است.

سنگدلترين انسانهاست که عاطفه و رحم در زندگيش ديده نمي شود. او و يارانش

دلهايي مالامال از کينه و نفرت، نسبت به خاندان پيامبر (ص) دارند.

از تمام کشورهاي اسلامي عليه او بسيج مي شوند آنگاه همگي را شکست داده و به خاک و خون مي کشد.

در شهر «زوراء» هفتاد هزار نفر را به خاک و خون مي کشد و شکم سيصد زن حامله را مي درد.