بازگشت

حکومت حق و عدل


مذاهب گويند در آينده دولت لغو نخواهد شد (بر خلاف نظر مارکسيسم) جامعه اي نخواهيم داشت که مردم بتنهائي خود قادر به ادامه حيات باشند. اصل رهبري و وجود رهبر محفوظ است ولي با اين تفاوت که رهبر آن بر خلاف رهبران گذشته است و حکومت آن هم خلاف حکومت هاي گذشته است. دنياي آينده نيز حاکمي خواهد داشت حاکمي که حکومت حق و[ صفحه 59]عدلرا در جامعه پياده خواهد کرد، و نظام الهي را بمعرض اجرا خواهد گذارد. و در سايه چنين حکومتي است که استثمار، غارت و چپاول از ميان مي رود، حق به صاحب حق مي رسد. در دنياي آينده حق و عدالت بصورتي پياده و اعمال خواهند شد که در آن افراد در بيان عقيده آزاد باشند، و در گفتن مطلب خود از فقر و ترس فارغ باشند و اين امري است که بحقيقت مي تواند از بالاترين آمال بشري بحساب آيد.