بازگشت

رسيدن روز خدا


روزي که در آن هلاکتي حتمي براي تبهکاران باشد. حق کشيها و محروميت ها از ميان برود جنگهاي ريا کارانه و اختلافات ناشي از خودمداري و خودبيني ريشه کن شود. فقر و جهل و مرض و تبعيض از جامعه انساني رخت بر بنندد و آسايش و فراغ براي همگان آيد. مذاهب گويند روز خدا مي رسد و در آن مفاسد و مظالم برگشت پيدا کنند، آنها که عمري از راه اعمال زور، چپاولگري، ريا کاري به آب و نان رسيده و زندگي مي کردند سقوط کنند، گرسنگي، درماندگي، بيماري از ميان برود علوم گسترش پيدا کنند، خوف و هراس از هم فاني شود، بي قانوني و بي عدالتي فاني شود، همه به مرز حق آيند و در نظامي الهي حياتي گوارا پيدا کنند.