بازگشت

دروغ درآمدن وعده ها


سران جهان براي تحکيم موقعيت خود و براي اينکه چند صباحي بيشتر بتوانند بحيات ننگين خود ادامه دهند مي کوشند سر مردم را به وعده وعيدهاي پوچ و بي حساب گرم کنند. آنها هر روز به مردم وعده مي دهند و ميگويند که براي شان چنين و چنان خواهند کرد. اما مي دانيد که اين وعده هرکز محقق نخواهد شد و بشريت هم چنان چشم به راه[ صفحه 57]اصلاحات و انجام وعده ها خواهند بود. وضع عمومي بشر بگونه اي است که تا حدودي قائل به مدارا و تساهل است. مي کوشد بگونه اي برخود بقبولاند که آنها راست مي گويند و اگر وعده ها محقق نشدند بدان خاطر است که امکانات کافي و مناسب در اختيار نيست و اگر امکانات فراهم گردد وعده ها عملي خواهند شد. ولي بهنگامي که وعده هاي فريبکاري خداوند زر و زور در اصلاح اوضاع دروغ گردد و اين دروغ بر همه علني و آشکار شود، در آن هنگام که مردم دريابند فريب خورده اند و سرشان کلاه رفته است آمادگي کامل براي احقاق حق و عدالت خواهي خواهند داشت. از جاي بر مي خيزند و بدنبال طلب خويش مي روند.