بازگشت

امکان تربيت


انسان در هر وضع و موقعيتي که باشد تربيت پذير است. در اصل تربيت پذيري او حرفي نيست اختلاف در کيفيت و ميزان آن است.[ صفحه 53]اقداماتي که در سطح بين المللي از جهت هماهنگ کردن نظام تربيتي صورت گرفته و مي گيرد اين امکان را به بشريت مي دهد که همگان ديدگاه ها و نظرهاي و احدي درباره انسان پيدا کنند، اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را يکسان کند. بسوئي گام بردارند که در آن خير و رفاه همگان ملحوظ باشند. آنها معتقدند تلاش سازمانهاي جهاني چون يونسکو خود قدمي در اين زمينه است. کارشناسان و مسوولان اين سازمان و ديگر سازمانهاي مشابه در جهت يکسان کردن اهداف و کليات تربيت است و اين اميد وجود دارد که نتيجه مشي شان روزي بثمر رسد و بشريت را سر سفره واحدي گرد هم آورد.