بازگشت

نظر خوش بنيان


در اينجا از نظر فلاسفه و صاحبان انديشه اي بايد سخن گفت که بر اساس تحليل هاي مادي گرايانه و طرز فکرهاي خاص آينده را آينده اي خوش و روشن، توام با خير و صلاح مي بينند. گو اينکه اينها از جهاتي مانند صاحبان مذاهب و اديان مي انديشند ولي تفاوت بسياري در ادامه دور نماي حيات با مذاهب دارند که ما ناکزيريم اين دو طرز فکر و نظر را از هم تفکيک کنيم. اينان مي گويند آينده روشن است از آن بابت که تاريخ رو به کمال است. روزي مي رسد که بر اساس تجارب بسيار در زمينه صواب و خطا بشريت راه خود را مي يابد و از بدکاري، لجبازي، عصيان، انحراف و کجروي دست بر مي دارد. مي کوشد با تشکيل سازمان ها و اجتماعات، با تشکل سازماني توده ها دنيائي نو براي خود بسازد و زيبائي و شکوه و عظمت و رفعت براي خود پديد آورد. از نظر آنها بايد گفت جهان اصلاح شدني است، نا بسامانيها از ميان رفتني است از جهت: