بازگشت

وجود موانع از سر راه کمال


و بالاخره آنها مدعي هستند که امروز موانع متعددي در سر راه کمال و وحدت آدمي وجود دارند در جنبه کمال اين موانع قد علم مي کنند: مانع غريزه، مانع هوي و هوس و تمايلات، مانع عادت به وضعي که امروز درآنند مانع تن پروري و تنبلي که او را واداشته است تا در لاک خود فرو رود، مانع عيش طلبي، فرونخواهي، لذت پرستي، زورمداري و... در جنبه وحدت اين موانع وجود دارند: مانع نژادي، مانع طبقاتي، مانع لهجه اي، مانع عقيدتي، مانع ناسيوناليستي، مانع غرور، مانع عدم تساهل و مدارا، مانع برتري جوئي، و... اين موانع نمي گذارند که نظام موجود جهان عوض شوند و بشريت در مسير خلاف ديگري قرار گيرد. بر اين اساس زمينه طبيعي امر از هيچ سو فراهم[ صفحه 51]نيست و کسي نمي تواند اميدوار به آينده اي روشن و يا در مسير هدف انبياء باشد.