بازگشت

مقاومت شان


آنها در برابر جريانات مخالف مقاومت مي کنند، مقاومتي جانانه، خصم هرگز اجازه نخواهد داد که روشنگران جامعه بهر صورتي که مي خواهند به پيش روند و براي آنها موانع و سد راه ها ايجاد کنند، خصم اجازه نمي دهد که اينان آزادنه به روشنگري و تبليغ بپردازند. بدين سان زندگي شان را سياه و در برابرشان مشکلات و موانع متعدد ايجاد مي کنند.[ صفحه 46]دشمن بشريت براي آنها که در مسير روشنگري هستند حبس و بند و شکنجه و مرگ در نظر گرفته است و شما سلولهاي زندان را از اينگونه افراد پر مي بينيد. چه بسيار از آنان که در زير شکنجه ها جانانه مقاومت کردند و جان سپردند و چه بسيار ديگر که به انتظار پيروزي و بهروزي ديگران جوخه مرگ را پذيرا گشتند و چه بسيار ديگر از اينان که به ادامه راه آنان پرداختند شيريني و حيات را بر خود تلخ نمودند.