بازگشت

ديدگاه شان


ديدگاه شان اين است که انسانها همانند و مثل هم هستند، دستگاه آفرينش جهان را براي بهره مندي همگان و بعنوان وسيله کسب خير و سعادت براي همه آفريد. هر کس حق دارد از آنچه که در کنار اوست متمتع باشد و از آنچه که خداوند خلق کرده است بهره گيرد. اصل بر اين است که انسانها موجوداتي گرامي هستند، کسي حق سرکوبي و استثمار آن ها را ندارد، کسي نمي تواند و نبايد فردي را جز در چارچوپ نظام انديشيده الهي بمعرض استخدام و استثمار خويش در مي آورد. انسان در هر رنگ و نژادي که باشد گرامي و محترم است و بهنگامي که آفرينش چنين ارزش و رتبه اي به بشر داده ديگران حق ندارند آن را از او سلب[ صفحه 44]کنند. ديدگاه شان اين است که ظلم و استثمار و بهرگونه و شکلش محکوم است، کسي نمي تواند بر ديگري ستم براند. فريب کاري و دغلبازي خطاست، به بند کشيدن محرومان و مستضعفان جرم است و کسي را چنين جراتي براي انجام کار نبايد باشد.