بازگشت

معترضين


غرض ما همان کساني است که در برابر اين اوضاع سخت ناراحتند و اصرار به مقاومت و ايستادگي در برابر اين جريانات دارند. به وجود چنين تضادها و تعارضاتي راضي نيستند، منتظر بدست آوردن امکانات و نيروهاي هستند تا خود را از اين جهنم برهانند. در بررسي از اوضاع و احوال چنين افرادي در مي يابيم که: