بازگشت

خو يافته ها


عرض آنهائي هستند که از بس ضرب و شتم ديدند، از بس نامرادي چشيده اند به اين گونه تضادها و درگيري ها عادت کرده اند و اين امور بر آنها سنگين نمي آيند. شايد هم برخي از آنان جزو گروهي باشند که حال و حوصله اقدامي را ندارند و نمي خواهند جان و مال و زندگي خود را به مخاطره اندازند. بهتر آن مي بينند که ساکت و آرام نشسته، کار خدا را به خدا واگذارند و کار قيصر را به قيصر. يا اگر اقدام و تلاشي لازم باشد ديگران اين وظيفه را بر عهده گيرند و او ناگريز به حرکت و تلاشي نباشد. چنين افراد داراي ويژگي ها و صفاتي هستند که ذکر همه آنها در اين مختصر امکان پذير نيست. اما آنچه که با رعايت اختصار در اين زمينه مي توان عرضه داشت بدين قرار است: