بازگشت

مردم در برابر تضاد و تعارض


اينکه مردم در برابر اين اوضاع چه موضعي مي گيرند و چه نوع عکس العملي از خود بروز مي دهند بايد يادآور شويم که در اين زمينه ها با دو گروه از افراد مواجهيم: گروهي که به اين نابساماني ها، تضاد و تعارض ها خو گرفته اند و از کنار مسائل و جريانات بي تفاوت مي گذرند و دسته ديگر آنها[ صفحه 40]که در مقام اعتراضند و به وضع موجود خوشبين و خرسند نيستند. مواضع اين دو گروه در برابر اين مسائل يکسان نيست. بدين نظر به شرح و بررسي جداگانه اوضاع هر يک از اين دو گروه بايد پرداخت.