بازگشت

وجود جنگ


اينکه بگوئيم جنگ در جهان نباشد سخني ناروا است زيرا وجود آن: - از يکسو وابسته به غريزه است: غريزه پرخاشگري و بعقيده روانشناسان مادام که اين غريزه در آدمي وجود دارد جنگ هم وجود خواهد داشت. - از سوي ديگر به طرز فکر و انديشه هاي افراد بسته است که دائما[ صفحه 38]در معرض تصادم و اصطکا کند. - از سوي سوم نمي توان گفت چون مردم جنگ را بد مي دانند خود بخود از ميان مي رود. ما مي دانيم که هزاران سال است مردم با جنگ مخالفند و آن را عارضه اي مي دانند و در عين حال وجود دارد.