بازگشت

جنگ و ستيز


و بالاخره حاصل تضاد در عرصه حيات، آنهم در مرحله بحراني آن پديد آمدن چنگ است. آري جنگ جلوه حادتر اين تضاد است. در آنجا که تضاد ايدئولوژيکي سبب بخطر افتادن منافع شخصي يا ملي گردد تعارض ها دست بدست هم داده و آن را پديد مي آورند. در اينجا ضروري است به نکاتي در مورد جنگ و آثار آن اشاره کنيم از آن بابت مساله جنگ از يک نظر مهم و مربوط به سرنوشت زندگي ماست و از سوي ديگر به بحث ما در زمينه تضادها و تعارض ها مربوط مي شود.