بازگشت

تبعيض اقتصادي


هنوز قوانين و دست و پاگيري در جهان وجود دارد که بر اثر آن تبعيض اقتصادي روا شمرده مي شود. دستمزدها براي همگان يکسان نيست. نوع کاربرد اساس زحمت و رنج ارزيابي نمي شود. همگان از غذاي کافي، ويتامين مناسب بهره نمي برند. هنوز ما در سطح جهاني شاهد مرگ 10 ميليون نفر در سال براي هند و 250 هزار کودک در برزيل هستيم و اين بمناسبت عدم توزيع و تعديل ثروت است. ما هنوز در جامعه بشري 80 در صد ثروت دنيا را در دست حدود 15 در صد از جمعيت جهان مي بينيم و آنان اين ثروت را از راه چپاول ملتهاي محروم و مستضعف بدست آورده اند، مي خورند و مي نوشند و توجهي به محرومان ندارند. هنوز قوانين و مقررات بگونه اي است که صنايع و کارخانجات، زمين هاي بزرگ در دست عده اي محدود است تجارت هاي خارجي، با سودهاي کلان در اختيار عده اي اندک است. نظام مالياتي بگونه اي است که از آنها چيز قابل توجهي اخذ نمي کند. در نتيجه آنها مي توانند براي خود کاخ بسازند و در آن به عيش و طرب بپردازند در حالي که که عده اي بسيار از انسانها در غارها، کوخ ها و در زير چادرها به سر مي برند. در توزيع غذا بوضع بگونه اي است که عده اي در منتهاي فقر و محروميتند، غذاي کافي ندارند، گرسنه اي، و بر اثر آن صاحب ده ها مرض. در حالي که در همين جامعه سگهاي عده اي از متنفذين را مي بينيم که براي شان هر هفته برنامه غذائي شامل گوشت و چربي و مواد ويتاميني است.