بازگشت

تبعيض سياسي


امروزه در عرصه جهاني، هم در بلوک شرق و هم در بلوک غرب به تبعيض هاي گوناگوني در اين زمينه بر مي خوريم. از جمله اينکه: قوانين و مقررات براي همه افراد يکسان نيستند، همه انسانها در برابر دادگاه مساوي نيستند، پستهاي سياسي و اجرائي در اختيار گروهي محدود است. حتي در کشور شوروي پستهاي حساس را اعضاي مرکزي حزب کمونيست مي توانند بدست آورند. در کشور امريکا هم وضع بگونه اي است که بالاخره وزير زاده وزير مي شود، امکان رشد براي مستضعفان وجود ندارد. مساله تحزب که يک حق سياسي است براي همه گروهها نيست. همه احزاب و دستجات، در عين رعايت قانون يکسان نيستند و از آزادي[ صفحه 35]مساوي برخوردار نمي باشند، زندگي سران هيچ گونه شباهتي با توده ندارد. حتي در کشورهائي چون شوروي و کره، به کاخ هائي بر مي خوريم که در برابر کوخ ها سر برافراشته اند. در کشورهائي چون فرانسه، امريکا، انگليس به سياهان توجهي نمي شود، مشاغل پست و کم در آمد در اختيار آنهاست مثل رفتگري، نامه رساني، خدمتگزاري، شستشوي ظروف در رستوران ها، حتي در بين صهيونيست هاي اسرائيلي بين يهود عرب و غير عرب از نظر حيات شغل ها اختلاف است...