بازگشت

تبعيض ها


و غرض ما از آن وجود اختلاف و تفاوت بين دو فرد يا دو گروهي است که شرايط مساوي دارند. عقل مي گويد اگر دو ديپلمه را که داراي هوش و معدلي واحد، لياقت و کارائي مساوي هستند استخدام کرديد به هر دوي آنان حقوق و مزد مساوي در برابر کار مساوي بپردازيد. ولي اين مساله عقلي مورد قبول سران و زمامداران گوناگون نيست. ما امروزه در عرصه حيات به تبعيض هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف بر مي خوريم که چهره دنيا را عوض کرد و انسانيت را متهم و قدر و رتبت او را لکه دار کرده است. اين تبعيض ها در زمينه هاي گوناگون، در سطحي از جهاني، آن هم در کشورهائي که مدعي تمدن و انسانيتند مي بينيم