بازگشت

حاصل تضاد در عرصه حيات


در ضمن عرضه مسائل متعددي که در زمينه بررسي مساله تضاد و تعارض مطرح کرديم بطور ضمني از حاصل اين تضاد و تعارض هم سخن گفتيم و اينک براي روشن تر شدن قضيه مي افزائيم که حاصل آن لا اقل چهار مساله بدين شرح است طرد و رها، تصفيه ها، تبعيض ها و سرانجام جنگ که ما با رعايت اختضاء به بررسي يکايک آنها مي پردازيم:[ صفحه 33]