بازگشت

زور آزمائي و زورمداري


از عوارض تضاد و تعارض زورمداري و زور آزمائي است. در آن هنگام قاعده جنگل بر افراد حاکم خواهد بود و آن کس که قدرتمندتر هميشه حق با اوست و ضعيف ها را جاي پائي و ارزش و اعتباري نيست. در چنين عرصه اي هر کس مي کوشد زور و قدرت خود را بيازمايد و بمعرض نمايش بگذارد و شما امروز در عرصه حيات مواجه با چنين وضع نابساماني هستيد. حتما مي دانيد که ميدان عمل در خاک کشور مردم مستضعف و محروم است، عرصه گاه جنگ در مصر و سوريه و فلسطين و لبنان مي شود، درگيري ها به ويتنام کشانده مي شود و حاصل آن بنفع يکي از ابر قدرتهاست. و پيداست که در اثر چنين عملکرد چه آباديها که ويران مي شوند، چه سرمايه ها که به هدر مي روند، و چه خونها و جانها که تباه مي شوند.[ صفحه 32]زورمداري ها در عرصه حيات بگونه اي است که سران برخي از کشورهاي قدرتمند سياست زور خود را به رخ کشيده و تهديد به اجرا مي کنند. در بحران نفت زمان نيکسون، در کنفرانس ژنو او به سران دول صاحب نفت پيام فرستاده بود که فروش نفت بايد بدون قيد و شروط باشد و گر نه چاههاي نفت با قدرت نظامي اشغال خواهد شد.