بازگشت

تامين آينده


بخشي بزرگ از کوشش و تلاشهاي انسان براي تامين آينده است چه بسيار زجرها و رنجهائي که آدمي متحمل مي شود، تا موفق به تامين آينده گردد. اين تامين براي انسانها حد و مرزي نمي شناسد و راه و بي راه براي او مهم نيست. کشاورز کار مي کند تا فرداي زمستانش تامين شده باشد. دانشجو درس مي خواند تا زندگي فردايش را اداره کند، آن با زاري کار مي کند تا زندگي فرداي خود و خانواده اش را تامين نمايد و بالاخره آن مومن به مذهب اغلب[ صفحه 11]بدان خاطر تن به ضوابط و عبادات مي دهد تا بهشت فردايش تامين باشد. (البته عده اند کي هم هستند. که عبادت خدا را بخاطر شايستگي او و اينکه او اهل و لايق آن است انجام مي دهند چون حضرات معصومين عليهم السلام) در اين جنبه از کار و تلاش سعي به تامين آينده اي بس طولاني و دراز است. با توجه به اينکه افراد بطور طبيعي و عادي عمري مثلا حدود صد سال دارند او بدنبال تامين صدها سال است و مي خواهد براي تا پايان دوران حيات خود را تامين کند. و چه خوشحال مي شود که براي شان از آينده شيرين و لذتبخش بحث بميان آيد.