بازگشت

عواملي که بر اين تضادها دامن مي زنند


چه بسيارند عواملي و موجباتي که بر اين تضاد و تعارض دامن مي زنند و شعله آن را تيزتر مي سازند. عده اي از فلاسفه و صاحب نظران تاريکي آينده را امري مسلم و غير قابل اجتناب مي دانند بهمين علت و معتقدند خطر آن چندين برابر شده است. اما آن عوامل و موجبات بسيار و از آن جمله اند: