بازگشت

و بالاخره از نظر کلي


امروزه وضع بگونه اي هست که جز در چند قبيله ابتدائي جامعه اي را نمي توان يافت که از تضادها و تعارضات دور و بر کنار باشند. ظاهرا در بسياري از نقاط جهان جنگ نيست ولي اين امر بدان معني نيست که در دنيا صلح است. چه بسيار از آرامش ها که بحقيقت آرامش قبل از طوفان هستند. تضادها و تناقضات فکري موجب تناقض در عمل مي شوند و زمينه را براي پيدايش و توسعه فقر و جهل و مرض و اغتشاش و در نتيجه درگيري و[ صفحه 27]ناامني فراهم مي آورند. اين امر بگونه اي است که حتي مي توان گفت که وجود تنوع در ترقيات و تنوع در استفاده از زندگي هم سبب بروز پيدايش اختلاف مي شود و در همه حال انسانها نمي توانند از اثرات تضاد و تعارض دور و بر کنار باشند.