بازگشت

عدم تعادل و توازن


اين امر سبب آن مي شود که ثروت ها و قدرت ها در دست عده اي مشخص باشد و همگان از زمينه ها و امکانات واحد براي حيات استفاده کنند. عده اي در اوج آسايش و لذت باشند و گروهي در منتهاي فقر و بدبختي عده اي ناز پرورده باشند و گروهي ذليل، عده فرمانده باشند و گروهي فرمانبر و اين وضع همچنان تا نفحه صور ادامه يابد.