بازگشت

حاصل چنين اوضاع


اينکه چنين تضاد و تعارضي در جنبه ظاهر و باطن چه عوارض و نابساماني هائي را پديد خواهد آورد پاسخ اين است که اين امر سبب پيدايش نابساماني ها، تيره روزي هاي بسيارند که برخي از آنها بدين قرار مي توانند باشند: