بازگشت

شناخت آينده


کوشش هائي که از سوي انسان براي شناخت اشياء، پديده ها، امور و جريانات صرف مي شوند. بسيارند ولي در جنبه ارزيابي، هيچ کوشش و تلاشي بميزان سعي در شناخت آينده نيست. همه ما دوست داريم که ببينيم فردا چه خبر است؟ در جهان حيات چه حوادث و وقايعي رخ خواهد نمود؟ وضع و موضع ما در برابر آن حوادث چه خواهد بود؟ و سرانجام ما در آن واقعه چيست؟ بسيار از دلبستگي ها به خرافات، فالگيري ها، توجه و ارج گذاري به پيشگوئي هاي رمالان، ساحران، و مرتاضان از همين ميل و علاقه منشاء مي گيرد. شما در جوامع مختلف افرادي را مي شناسيد که با سر هم کردن چند خبر از گذشته و آينده محبوبيتي در بين عوام پيدا کرده و صاحب آن و ناني شده اند، و چه بسيار کساني ديگر را مي يابيد که براي کسب خبر از فرداي خود سرمايه خود را به هدر مي دهند و از مال خود و حتي آبروي خويش مايه مي گذارند.