بازگشت

تضاد و تعارض ظاهر


معتقدند که اين امر بحقيقت بازتاب تضاد و تعارض باطن است که در محيط و فرهنگ و تربيت اثر گذارده و از آن طريق رشد کرده و توسعه يافته است. آنچه در اين زمينه مطرح و مورد بحث است مسائل زير است: