بازگشت

مفهوم قيام ما با نام قائم


فلسفه اين امر که با نام قائم قيام مي کنيم بدين مقصد است که: - مقاومت و پايداري مهدي را در راه هدف احترام بگذاريم - قيام و حرکت خود را اعلام داريم - خود بايستيم تا ايستادگي او را سپاس گوئيم - اعلام کنيم که با هستي و وجود خود براي او ايستاده ايم - همراه و همگام اوئيم تا هدف او را محقق گردانيم. و بالاخره نشان دهيم تنها منتظر و ديگر هيچ نيستيم و براي تشکيل دولت الهي تنها چشم به آسمان ندوخته ايم خود هم در حال حرکت و قياميم و از رهبري حق اطاعت و تبعيت مي کنيم. باميد آن روز و به آروزي حضور در عصر ظهور.