بازگشت

اما تلاشهاي لازم


- ميل و علاقه به اين امر که سرنوشت خود را تغيير دهند و نيکو بسازند. - کوشش در شناخت ديدگاههاي مکتب و نظام آينده و ارزش و مصالح وجودي خود و گردن نهادن به تعالي مکتب - کاستن از نابسامانيها بحد مقدور و سعي در اصلاح حيات. - حرکت و تلاش براي تجلي حق و عدل و افزودن به رونق عدالت اجتماعي، حتي از راه ستيز و جنگ. - مبارزه با کجروي ها به صورت نهضت اصلاحي و انقلابي - فراهم آوردن امکانات خارجي براي رفع نقايص موجود در محيط - پذيرش و تمرين حق بگونه اي که بخواهد آن را بپذيرد و سر بر آستان آن بسايد - بسيج قدرتي جهاني و همگان تحت رهبري همان مدبر خير خواه. - آمادگي براي شهادت که در مکتب ما هم زندگي ظاهري و هم شهات هر دو فتح است. - خود داراي از ياس چون در اسلام آن را مرادف با کفر دانستند و جنگ و ظلم و ناحقي نبايد نوميدي آورد.