بازگشت

ضرورت زمينه سازي ها


آنچه که در اين رابطه مهم است ايجاد زمينه براي ظهور و تحقق اين نهضت است. اصولا براي تحقق چنين نهضت و پيروزي محرومان به دو مساله نياز داريم:

1 - اراده خدا و خواست او که وعده اش نشان دهنده تحقق اين اراده است.

2 - اراده مردم آن چنان که بخواهند خود را لايق حکومت زمين قرار دهند و زمينه را براي رسيدن به چنين شايستگي فراهم کنند.[ صفحه 112]