بازگشت

آن رهبر کيست


بر اين اساس مي بينيد هر کسي لياقت و استعداد احراز اين مقام را ندارند و از سوي ديگر بعيد است که در بين انباي نوع کنوني بشر چنين فرد لايقي براي زمامداري پيدا شود. بهمين نظر است که جرج جرداق مي گويد: اي روزگار چه مي شد که هر چند سال فردي چون علي براي رهبر بشر به دنيا عرضه مي کردي تا زمام حق و عدل را در دست گيرد... و خوشبختانه از ديد شيعه چنين آرزوئي و خواسته اي تحقق يافتني است. شيعه تمثل چنين رهبر را در وجود امام مهدي فرزند علي و نسل پيامبر مي داند و اين انديشه اي بي حساب نيست. اعتقاد اين است که فردي از نسل علي، نوزاد همين جانشين پيامبر، پاک و امام و معصوم، که هم اکنون ذخيره خدا و در پس پرده غيب است در چنان بحراني ظاهر مي شود و رهبري نهضت را بدست مي گيرد و کشتي سرگردان حيات را به ساحل نجات مي رساند.