بازگشت

ويژگي آن رهبر


اما آن کس که بخواهد چنين نهضت عظيمي را رهبري کند ناگزير است از ويژگي ها و صفات خاصي برخوردار باشد. - از حيث علم و آگاهي در آخرين حد کمال بشري باشد، - قابليت ابداع داشته و از حواس سالم برخوردار باشد - صادق، درستکار و در جنبه عقلي متعادل باشد - با عالم غيب در رابطه و در صدد کسب مدد از او باشد. - کسي باشد که به دانش و مهر او بتوان اعتماد کرد - الگو و اسوه عبدي باشد که بشر خواستار وصول به مقام آن است[ صفحه 111]- از لحاظ روحي در مرتبه اعلاي انسانيت باشد. - خوش خلقي، بردبار، و از نظر داد وستد سخن باشد. - احساس مسوليت کند و به آن قليا مومن باشد. - از آگاهي هاي نهان برخوردار و قادر به ضبط و حراست آنها باشد. - از مديريت لايق برخوردار باشد. - و بالاخره آن گونه لايق باشد که آدمي بتواند دست خود را بدستش نهاده و به پيش رود.