بازگشت

کيفيت آن


ظاهرا مساله به آساني خاتمه نمي يابد. در جوامعي که ايدئولوژي هاي خود عدالت اجتماعي و مساوات را ندارند به آساني انجام پذير نيستند چه بسيار مردمي که بدان تن در نمي دهند، با مردم ديگر بيگانه اند، عدم تفاوت نژادها را نمي پذيرند، فقير و غني را در برابر دادگاه يکسان نمي دانند بهمين نظر احتمال اينکه اين امر آرام و بدون سر و صدا پايان يابد[ صفحه 110]وجود ندارد. روايات اسلامي سخن از بروز جنگ و خونريزي عظيم دارند. امام صادق مي فرمود اگر بنا بود کار بدون خونريزي انجام شود دندان پيامبر در جنگ نمي شکست و پيشانيش بضرب سنگ شکسته نمي شد. دورنماي اين جنگ را بسيار مخوف ترسيم کردند حتي بحث از کشته شدن دو ثلث از جمعيت است.