بازگشت

محيط تحقق آن


امکان تحقق آن ظاهرا بايد در جوامعي باشد که در ايدئولوژي خود عدالت اجتماعي و مساوات را دارند و در مسير دموکراسي هستند ولي روايات آن را در محيط و اماکني نشان مي دهد که داراي ايدئولوژي الهي هستند ولي آن را بمرحله اجرا مي گذارند. روايات اسلام مي گويند که اين امر در مکه واقع مي شود و در کنار خانه کعبه با عده اي قليل آغاز مي شود. از ديد تشيع 313 تن از اصحاب مهدي، همانها که دلهاشان چون پاره هاي آهن است در آنجا جمع شوند و چون عده به ده هزار تن رسيد حرکت را شروع کنند و نهضت را گسترش دهند آن چنان که در اندک مدتي سراسر جهان را فراگيرد و همگان اعلام پيوستگي و همبستگي نمايند.