بازگشت

غلبه هوي بر هدايت


روايات درباره آينده مي گويند روزگاري خواهد رسيد که هواي نفس بر هدايت انبياء و اولياي الهي غلبه کند، راي هاي شخصي را بر قرآن برتري و ارجحيت دهند. و البته بايد وضع[ صفحه 108]واژگون شود، بگونه اي که عقيده بوجود آيد و جاي هواي نفس را بگيرد، انسانيت پديد آيد و ظهور صورت گيرد. شک نيست در صورت غلبه هوي بر هدايت جهان گرفتار اضطرابات سخت گردد، ظلم و بيداد در همه جا سايه افکند، امنيت و برادري بخطر افتد، جنگ و خونريزي نسل بشر را تهديد به انقراض کند، مفاسد اخلاقي توسعه يابد، وسايل مرگ و مير فراوان شود، صغات انساني از ميان برود، زمامداران از اصلاح وضع عاجز گردند و ياس بر همه غالب شود. در چنين بحراني و در منتهاي غلبه ياس ظهور صورت مي گيرد.