بازگشت

زمان وقوع


درباره اينکه اين مساله اي کي در جامعه بشري واقع خواهد شد پاسخ ها از نظر صاحبان مکاتب و فلسفه ها روشن نيست. البته مذاهب هم وقت و زمان معيني براي آن روشن نکرده اند. اما در جمع علائم و نشانه هائي را ذکر کرده اند که بر اساس آن مي توان راجع به آن نظر داد ولي ما را امکان آن نيست که همه اين نشانه ها را بر شماريم و ذکر کنيم ولي آنچه که با رعايت اختصار آن هم در جنبه سياسي - اجتماعي مي توان ذکر کرد بدين قرار است: