بازگشت

تضاد و تعارض دروني


منظور وجود درگيري هائي است که در درون آدمي وجود دارد و سبب پديد آمدن تعارض در بين ابعاد شخصيت او مي شود. و براي بررسي آن ضروري است که به مسائل و جنبه هاي زير توجه شود: