بازگشت

امکان وقوع خواسته ها


درباره اينکه امکان وقوع چنين حادثه اي که در آن زمينه براي تحولي همه جانبه فراهم گردد هست يا نه از ديدهاي مختلفي مي توان آن را مورد بررسي قرار داد.[ صفحه 105]