بازگشت

سرخوردگي ياران و همکاري ها


و بالاخره مردمي که از زجرها و حبس ها و فشارها به جان آمده اند خود در صدد سر و سامان دادن اوضاع و همکاري با نهضتي هستند که براي شان خير و رفاه آورد. بگذاريد از زبان امام صادق ع در اين مورد بگويم که فرمود: گوئي قائم و يارانش را مي بينم که خطر از هر سو بر سرشان سايه انداخته است. توشه آنها تمام شده، جامه هاي شان فرسوده گشته است. سجده بر پيشاني شان اثر گذاره، و روزها چون شير ژيانند و شبها نيايشگر حق، دل هاي شان پاره آهن است.