بازگشت

خواسته هاي بشري


که در طريق لغو تبعيضات، تفرقه ها، اختلافات و درگيري هاست. همه مي خواهند که تبعيض از بين برود، استعمارها محو و فاني شوند، طبقات باهم از نظر بهره مندي از مزاياي زندگي[ صفحه 104]متفاوت نباشند. همه مي خواهند در جهان جنگ نباشد، درگيري نباشد، صلح و آشتي باشد، خير و رفاه باشد، امنيت باشد، و... بناچار همه بدنبال تحقق آرماني الهي هستند.