بازگشت

مساله وحدت


ما در سراسر نظام آفرينش وحدت و يکپارچگي و نيز هماهنگي مي بينيم: وحدت بين مفردات از نبات و جماد و حيوان و انسان، وحدت در زندگي و خط مشي از افلاک و کواکب تا ذرات، وحدت در سنت زندگي و قانون حاکي طبيعي بر آنها از اتم تا کهشان، وحدت در عقيده و ايدئولوژي که اسلام خود مبلغ آن است. وحدت در منشاء پيدايش و اشتراک واصل و دين وجود و... اين وحدت ها مي توانند علل و عوامل تفرقه را از ميان بردارند.