بازگشت

انواع تضاد و تعارض


تضادها و تعارضاتي که در انسان وجود دارد کلا به دو دسته قابل تقسيم است: